Zespół Szkół Specjalnych

Witaj w naszej szkole!

„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat" -  Janusz Korczak

Zespół Szkół Specjalnych Fundacji dla Domu Pomocy Społecznej Dzieci
Głęboko Upośledzonych  31- 450 Kraków, ulica Ułanów 25, 

W jego strukturach funkcjonuje :

  • Oddział Przedszkola Specjalnego
  • Szkoła Podstawowa Specjalna
  • Gimnazjum Specjalne
  • Szkoła Przysposabiająca do Pracy   (od 01.09.2011 r.)

Przeznaczony dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej o stopniu niepełnosprawności intelektualnej, umiarkowanym, znacznym i głębokim również ze sprzężeniami wielorakimi. Szkoła realizuje obowiązujący, ramowy program dla szkół specjalnych w zakresie właściwym dla tego typu placówek edukacyjnych i ma uprawnienia szkoły publicznej.  Nadzór pedagogiczny sprawuje Małopolski Kurator Oświaty, oraz Urząd Miasta Krakowa. Zadaniem placówki jest wszechstronna pomoc dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej w ramach zajęć zespołowych i indywidualnych (nieodpłatnych) poprzez realizację funkcji wychowawczej, dydaktycznej, opiekuńczej czy rehabilitacyjnej.

Dla każdego ucznia tworzymy indywidualny program edukacyjno - terapeutyczny uwzględniający jego możliwości, potrzeby i zainteresowania. Współpracujemy w tym względzie także z rodzicami i specjalistami medycyny. Profesjonalną kadrę pedagogiczną wspierają logopedzi, terapeuci i rehabilitanci. Uczniowie korzystają z zajęć w gabinecie biofeedback (komputerowa kontrola procesów zachodzących w organizmie),  krytej pływalni, hipoterapii i dogoterapii. Szkoła zapewnia dowóz dzieci, a także ciepły posiłek. Zajęcia są prowadzone w grupach 2-6 osobowych, w każdej klasie dodatkowo  zatrudniona jest pomoc pedagogiczna.

Misją szkoły jest możliwie maksymalne przygotowanie uczniów do funkcjonowania w życiu codziennym, zapewnienie im poczucia bezpieczeństwa, akceptacji i pewności siebie .